fbpx

Regulamin
Proszę zapoznać się z regulaminem
Ponieważ możemy przyjąć twoje zamówienie i zawrzeć prawnie wiążącą umowę bez dalszego odniesienia się do Ciebie, musisz przeczytać te warunki, aby upewnić się, że zawierają one wszystko, czego chcesz i nic, z czego nie jesteś zadowolony. Jeśli nie masz pewności, zadzwoń do mnie na ten numer: 07518573391.
1. Niniejsze Warunki będą miały zastosowanie do zakupu usług i towarów przez Klienta lub Ciebie. Jestem: Radosław Salak z Unit 4, Enterprise Court, Farfield Park, Rotherham South Yorkshire, S63 5DB z email adres moneygrabbing.co.uk@gmail.com ; numer telefonu: 07518573391.
2. Są to warunki, na których sprzedajemy Tobie wszystkie Towary i usługi. Zamawiając dowolne Towary i usługi, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków. Usługi i towary można nabywać wyłącznie w Witrynie internetowej, jeśli jesteś uprawniony do zawarcia umowy i masz ukończone 18 lat.
Objaśnienie
3. Konsument oznacza osobę fizyczną działającą w celach, które w całości lub w przeważającej części znajdują się poza jej branżą, biznesem, rzemiosłem lub zawodem;
4. Umowa oznacza prawnie wiążącą umowę między Tobą a mną dotyczącą świadczenia Usług;
5. Lokalizacja dostawy oznacza siedzibę Dostawcy lub inne miejsce, w którym Usługi mają być świadczone zgodnie z postanowieniami Zamówienia;
6. Trwałe medium oznacza papier lub pocztę e-mail lub inne medium, które umożliwia osobiście adresowanie informacji do odbiorcy, umożliwia odbiorcy przechowywanie informacji w sposób dostępny dla przyszłego odniesienia przez okres, jest wystarczająco długi na potrzeby informacji i pozwala na niezmienione odtworzenie przechowywanych informacji;
7. Towary oznaczają wszelkie towary, które dostarczamy Państwu za pośrednictwem Usług, o liczbie i opisie określonym w Zamówieniu;
8. Zamówienie oznacza zamówienie Klienta na Usługi od Dostawcy złożone zgodnie z procesem krok po kroku określonym w Witrynie;
9. Polityka prywatności oznacza warunki określające sposób postępowania z poufnymi i osobistymi informacjami uzyskanymi od Ciebie za pośrednictwem Witryny;
10. Usługi oznaczają usługi reklamowane w Witrynie, w tym wszelkie Towary, o liczbie i opisie określonym w Zamówieniu;
11. Witryna internetowa oznacza naszą witrynę http://www.moneygrabbing.co.uk, wraz z poddomenami na której reklamowane są Usługi.
Usługi
12. Opis Usług i dowolnych Towarów jest taki, jak podano w Witrynie, katalogach, broszurach lub innej formie reklamy. Wszelkie opisy mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą występować niewielkie rozbieżności w wielkości i kolorze dostarczanych Towarów.
13. W przypadku Usług i dowolnych Towarów wykonanych zgodnie ze specjalnymi wymaganiami, Twoim obowiązkiem jest upewnić się, że podane informacje lub specyfikacja są dokładne.
14. Wszystkie Usługi, które pojawiają się w Witrynie, zależą od dostępności.
15. Możemy wprowadzać zmiany w Usługach, które są niezbędne do przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów lub wymogów bezpieczeństwa. Powiadomimy Cię o tych zmianach
Obowiązki klienta
16. Musisz współpracować z nami we wszystkich sprawach związanych z Usługami, zapewnić nam oraz naszym upoważnionym pracownikom i przedstawicielom dostęp do dowolnych pomieszczeń znajdujących się pod Twoją kontrolą, dostarczając nam wszelkich informacji wymaganych do wykonania Usług i uzyskania wszelkich niezbędne licencje i zgody (chyba że uzgodniono inaczej).
17. Nieprzestrzeganie powyższego stanowi niewykonanie zobowiązania przez Klienta, które uprawnia nas do zawieszenia świadczenia Usług do czasu rozwiązania problemu lub jeśli nie usuniesz go w odpowiedzi na naszą prośbę, możemy rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym na pisemne powiadomienie.
Informacje osobiste
18. Przechowujemy i wykorzystujemy wszystkie informacje ściśle zgodnie z Polityką prywatności.
19. Możemy kontaktować się z Tobą za pomocą poczty elektronicznej lub innych metod komunikacji elektronicznej oraz przez opłacony list i wyraźnie się na to zgadzasz.
Sprzedaż
20. Opis Usług i dowolnych Towarów na naszej stronie internetowej nie stanowi oferty umownej sprzedaży Usług lub Towarów. Po złożeniu Zamówienia w Witrynie możemy go odrzucić z dowolnego powodu, chociaż postaramy się bezzwłocznie podać powód.
21. Proces składania zamówienia jest określony na stronie internetowej. Każdy krok pozwala sprawdzić i poprawić wszelkie błędy przed złożeniem zamówienia. Twoim obowiązkiem jest sprawdzenie, czy proces zamawiania został zastosowany poprawnie.
22. Kontrakt zostanie utworzony dla Usług zamówionych tylko wtedy, gdy otrzymasz wiadomość e-mail od nas potwierdzającą zamówienie. Musisz upewnić się, że Potwierdzenie Zamówienia jest kompletne i dokładne oraz natychmiast poinformować nas o wszelkich błędach. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne nieścisłości w zamówieniu złożonym przez Ciebie. Składając zamówienie, zgadzasz się z nami, potwierdzając Kontrakt za pomocą wiadomości e-mail zawierającej wszystkie informacje (np. Potwierdzenie Zamówienia). Otrzymasz Potwierdzenie Zamówienia w rozsądnym czasie po zawarciu Umowy, ale w każdym przypadku nie później niż dostawa jakichkolwiek Towarów dostarczonych w ramach Umowy i przed rozpoczęciem świadczenia którejkolwiek z Usług.
23. Wszelkie oferty lub szacunki opłat (zgodnie z definicją poniżej) są ważne przez maksymalny okres 1 dnia od daty, chyba że wyraźnie wycofamy ją wcześniej.
24. Nie można dokonać zmiany Umowy, czy to w odniesieniu do opisu Usług, Opłat lub w inny sposób, po ich wprowadzeniu, chyba że zmiana zostanie uzgodniona przez Klienta i Dostawcę na piśmie.
25. Zamierzamy, aby niniejsze Warunki obowiązywały tylko w przypadku Umowy zawieranej przez Ciebie jako Konsumenta. Jeśli tak nie jest, musisz nam powiedzieć, abyśmy mogli dostarczyć ci inną umowę z warunkami, które są dla Ciebie bardziej odpowiednie i które pod pewnymi względami mogą być dla Ciebie lepsze, np. Poprzez przyznanie Ci praw jako biznes.
Opłaty i płatności
26. Opłaty za Usługi, cenę jakichkolwiek Towarów (jeśli nie są zawarte w Opłatach) oraz wszelkie dodatkowe dostawy lub inne opłaty są określone na Stronie Internetowej w dniu, w którym zostało przyjęte zamówienie lub inną cenę, którą możemy wyrazić na piśmie. Ceny usług mogą być obliczane na podstawie stałej ceny lub standardowej stawki dziennej.
27. Płatność jest dokonywana za pośrednictwem serwisu PayPal lub bezpośrednio na konto bankowe
Dostawy
28. Wszystkie towary i usługi są dostarczane zdalnie za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonu.
29. W przypadku podania błędnych danych e-mail lub numeru telefonu nie ponosimy odpowiedzialności za nie dostarczenie towaru lub usługi.
Zwroty anulowania
30. Możesz wycofać Zamówienie, informując nas przed zawarciem umowy, jeśli po prostu chcesz zmienić zdanie i bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności
31. Jest to umowa na odległość (zgodnie z definicją poniżej). Te prawa do anulowania nie mają jednak zastosowania do umów na następujące towary i usługi (bez żadnych innych) w następujących okolicznościach:
a. towary wyprodukowane zgodnie ze specyfikacją lub wyraźnie spersonalizowane;
b. towary, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności do użycia.
Prawo do odwołania
32. Przedmiot określony w niniejszych Warunkach umowy możesz anulować niniejszą umowę w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny.
33. Okres wypowiedzenia wygaśnie po upływie 14 dni od dnia, w którym Nabywca lub osoba trzecia, przejmie fizyczne posiadanie ostatniego z Towarów. W umowie o świadczenie usług tylko (bez towarów), okres anulowania wygaśnie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. W umowie na dostawę towarów w czasie (tj. Subskrypcji), prawo do anulowania będzie 14 dni po pierwszej dostawie.
34. Aby skorzystać z prawa do odwołania, musisz poinformować nas o swojej decyzji o anulowaniu niniejszej Umowy poprzez jasne oświadczenie określające Twoją decyzję (np. list wysłany pocztą, lub e-mailem). Możesz użyć załączonego formularza anulowania, ale nie jest to obowiązkowe. W każdym przypadku musisz być w stanie wyraźnie pokazać, kiedy anulowanie zostało dokonane, możesz więc zdecydować się na użycie formularza anulowania
35. Możesz również elektronicznie wypełnić i przesłać formularz anulowania modelu lub inne wyraźne oświadczenie o decyzji Klienta o anulowaniu Umowy na naszej stronie internetowej www.moneygrabbing.co.uk. Jeśli skorzystasz z tej opcji, niezwłocznie poinformujemy Cię o potwierdzeniu odbioru takiego anulowania na trwałym nośniku (np. Przez e-mail).
36. Aby dotrzymać terminu anulowania, wystarczy, że wyślesz komunikat dotyczący wykonania prawa do anulowania przed upływem okresu anulowania.
Rozpoczęcie świadczenia usług w okresie odstąpienia
37. Nie możemy rozpocząć świadczenia usługi (będącej częścią Usług) przed upływem okresu anulowania, chyba że wyrazili Państwo wyraźną prośbę o świadczenie usługi.
Skutki anulowania w okresie anulowania
38. Z wyjątkiem przypadków określonych poniżej, jeśli anulujesz niniejszą Umowę, zwrócimy Ci wszystkie otrzymane od ciebie płatności.
Płatność za Usługi rozpoczęte w okresie anulowania
39. Jeżeli usługa jest świadczona (wchodząca w skład Usługi) przed końcem okresu odstąpienia w odpowiedzi na wyraźną prośbę o to, należy zapłacić kwotę za świadczenie usługi za okres, za który jest ona świadczona. dostarczone, kończące się momentem, w którym zostaniemy poinformowani o Twojej decyzji o anulowaniu Umowy. Kwota ta jest proporcjonalna do kwoty dostarczonej w porównaniu z pełnym pokryciem umowy. Kwotę tę należy obliczyć na podstawie całkowitej ceny uzgodnionej w umowie lub, jeżeli całkowita cena miała być wygórowana, na podstawie wartości rynkowej świadczonej usługi, obliczonej poprzez porównanie cen za równoważne usługi dostarczone przez innych przedsiębiorców. Nie poniosą Państwo żadnych kosztów związanych z dostarczeniem tej usługi, w całości lub w części, w tym okresie anulowania, jeśli usługa ta nie zostanie dostarczona w odpowiedzi na taki wniosek.
Czas zwrotu kosztów
40. Jeżeli nie zaoferujemy odbioru Towarów, dokonamy zwrotu kosztów bez zbędnej zwłoki, nie później niż:
a. 14 dni po dniu otrzymamy od Ciebie zwrot wszystkich dostarczonych Towarów lub>
b. (jeśli wcześniej) 14 dni po dniu przedstawisz dowód, że odesłałeś Towary.
41. Zwrot zostanie dokonany za pomocą tych samych środków płatności, które zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inny sposób; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w wyniku zwrotu.
Zwrot towarów
42. Jeśli otrzymałeś Towary w związku z Umową, którą anulowałeś, musisz odesłać Towary lub przekazać je nam na: moneygrabbing.co.uk@gmail.com
43. niezwłocznie, w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformujesz nas o anulowaniu niniejszej Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo Towary przed upływem 14 dni. Zgadzasz się, że będziesz musiał ponieść koszty zwrotu Towarów.
44. Dla celów niniejszych praw do anulowania słowa te mają następujące znaczenie:
a. umowa zawierana na odległość oznacza umowę zawartą między przedsiębiorcą a konsumentem w ramach zorganizowanego programu sprzedaży lub świadczenia usług bez jednoczesnej fizycznej obecności przedsiębiorcy i konsumenta, z wyłącznym korzystaniem z jednego lub więcej środków porozumiewania się na odległość, włącznie z czasem zawarcia umowy;
b. umowa sprzedaży oznacza umowę, na mocy której przedsiębiorca przenosi lub zgadza się na przeniesienie własności towarów na konsumenta, a konsument płaci lub zgadza się zapłacić cenę, w tym każdą umowę, która zawiera zarówno towary, jak i usługi.
Czas trwania, zakończenie i zawieszenie
45. Umowa trwa tak długo, jak długo trwa wykonywanie Usług.
46. Użytkownik lub my możemy wypowiedzieć Umowę lub zawiesić Usługi w dowolnym momencie poprzez pisemne powiadomienie o wypowiedzeniu lub zawieszeniu na rzecz drugiej strony, jeśli ta druga:
a. popełnia poważne naruszenie lub serię naruszeń skutkujących poważnym naruszeniem Umowy i naruszenia, które nie mogą być naprawione lub nie są ustalone w ciągu 30 dni od pisemnego powiadomienia; lub
b. podlega wszelkim krokom w kierunku jego bankructwa lub likwidacji.
47. Po rozwiązaniu umowy z jakiegokolwiek powodu nie będzie to miało wpływu na żadne z naszych pozostałych praw i zobowiązań.
Okoliczności pozostające poza kontrolą którejkolwiek ze stron
48. W przypadku jakiegokolwiek niepowodzenia ze strony z powodu czegoś poza jego rozsądną kontrolą:
a. strona poinformuje drugą stronę tak szybko, jak to będzie praktycznie możliwe; i
b. zobowiązania strony zostaną zawieszone na tyle, na ile jest to uzasadnione, pod warunkiem, że strona ta będzie działać rozsądnie, a strona nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek niepowodzenia, których nie można rozsądnie uniknąć, ale nie wpłynie to na powyższe prawa Klienta związane z dostawą ( i prawo do anulowania poniżej).
Z wyłączeniem odpowiedzialności
49. Dostawca nie wyklucza odpowiedzialności za: (i) jakiekolwiek oszukańcze działanie lub zaniechanie; lub (ii) śmierć lub obrażenia ciała spowodowane niedbalstwem lub naruszeniem innych zobowiązań prawnych Dostawcy. Z zastrzeżeniem tego, nie ponosimy odpowiedzialności za (i) straty, której nie można było w rozsądny sposób przewidzieć dla obu stron w momencie zawarcia Umowy, ani (ii) straty (np. Utraty zysku) na rzecz Państwa działalności, handlu, rzemiosła lub zawodu. które nie zostałyby poniesione przez Konsumenta – ponieważ uważamy, że nie kupujesz Usług i Towarów w całości lub głównie w celach biznesowych, handlowych, rzemieślniczych lub zawodowych.
Prawo rządowe, jurysdykcja i skargi
50. Umowa (w tym wszelkie kwestie pozaumowne) podlega prawu Anglii i Walii.
51. Spory mogą być poddane jurysdykcji sądów Anglii i Walii lub, jeśli Klient mieszka w Szkocji lub Irlandii Północnej, w sądach odpowiednio Szkocji lub Irlandii Północnej.
52. Staramy się unikać wszelkich sporów, więc rozpatrujemy skargi w następujący sposób: W przypadku sporu klienci powinni skontaktować się z nami, aby znaleźć rozwiązanie. Będziemy starać się odpowiedzieć odpowiednim rozwiązaniem w ciągu 5 dni.
Formularz anulowania:
I/We[*] hereby give notice that I/We [*] cancel my/our [*] contract of sale of the following goods [*] [for the supply of the following service [*],
Ordered on [*]/received on [*]______________________(date received
Name of consumer(s):

Address of consumer(s):

Signature of consumer(s) (only if this form is notified on paper)

[*] Delete as appropriate.